برگزاری توربازدیدازخوشه های مشهد,قم,تبریز یاتهران

عنوان طرح: برگزاری توربازدیدازخوشه های مشهد,قم,تبریز یاتهران

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:200میلیون ریال  منابع ملی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:توربازدیدذینفعان خوشه از خوشه های مشهد,قم وتبریز یاتهران

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  برگزاری تور بازدید خوشه ضروری می باشد تا ضمن اشنایی باتوان خوشه ومحصولات ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده و به افزایش سرمایه اجتماعی وبه تغییرنگرش انهابیانجامد.وباتوانمندی سایراستانها اشناگردند.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه ,تور ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی  ,حساس سازی,نهادهای پشتیبان,تورصنعتی مشهد,قم,تبریزیا تهران

شرح خدمات:ازطریق تورصنعتی نگرش افراد خوشه تغییر می یابد اطلاع رسانی میشود وباتولیدات ومحصولات  سایراستانها اشنا می گردند ومیتوانندتجاربی درزمینه کسب وکار هنرصنعت فرش وسایردستبافته ها کسب نمایند.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,کسب تجربه ,توسعه بازار ,افزایش درامد. ,ایجاد همکاری در خوشه وتغییر نگرش افراد

ذینفعان طرح:  همه افراد درگیر خوشه اعم از تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان  خوشه

مبلغ پیشنهادی:200میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش