توسعه فعالیت مرکز واحدطراحی خوشه دستبافته های استان

عنوان طرح:توسعه فعالیت مرکز واحدطراحی خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها از تولیدات خوشه توسعه مرگز طراحی ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش تولیدات متناسب با طرحهای مشتری پسند گردد.ارائه طرحهای جدیدونو

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,مرکزطراحی ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,تحول در طرحهای استان  ,شبکه سازی,احیای نقوش استان ,ارائه طرح نووجدید

شرح خدمات:ازطریق مرکز طراحی فعالیت های خوشه متحول میشود طبق سفارش مشتری طراحی می شود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد. نقوش استان احیا می گردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,ارائه طرحهای مشتری پسند ,احیای نقوش استان ایجاد همکاری در خوشه وشبکه سازی

ذینفعان طرح:    همه عوامل درگیر خوشه  شامل تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:50میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش