ایجاد و توسعه فعالیت مرکزترمیم ورفودر خوشه

عنوان طرح: ایجاد و توسعه فعالیت مرکزترمیم ورفودر خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:800میلیون ریال  منابع ملی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:ایجادوتوسعه فعالیت مرکز ترمیم ورفو خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها از تولیدات خوشه ایجادو توسعه مرکزترمیم ورفودر خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش تولیدات شودوامکان رفووترمیم در استان ایجاد گردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,مرکز ترمیم ورفو,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی,شبکه سازی,

شرح خدمات:ازطریق مرکز ترمیم ورفو فعالیت های خوشه متحول میشود طبق علم روز مرمت ورفو در استان ایجاد میشود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد. امروزه درامدزاواشتغالزا می باشد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی, تکمیل حلفه مفقوده خوشه ,اشتغالزایی ودرامدزایی ان مهم است

ذینفعان طرح:   شامل تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده وخریداران دستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:800میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش