کمک به توسعه فعالیت واحدریسندگی خوشه

عنوان طرح: کمک به توسعه فعالیت واحدریسندگی خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:300میلیون ریال  منابع ملی واستانی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:توسعه فعالیت واحدریسندگی خوشه  دستبافته های استان  درسطح استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها از تولیدات خوشه توسعه واحدریسندگی ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش تولیدات متناسب وبا کیفیت درخوشه گردد.

کلید واژه ها:خوشه, توسعه خوشه, اعتمادسازی, سرمایه اجتماعی, تحول درریسندگی استان, شبکه سازی,نخ دستریس,کیفیت کالا

شرح خدمات:ازطریق واحدریسندگی فعالیت های خوشه متحول میشود طبق سفارش مشتری ویاکیفیت خوب محصول تولید می شود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی, ایجاد همکاری در خوشه وشبکه سازی,توسعه فعالیت واحدهای ریسندگی .

ذینفعان طرح: همه ذی نفعان شامل تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافته ها

مبلغ پیشنهادی:300میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش