کمک به توسعه فعالیت مراکز رنگرزی خوشه

عنوان طرح: کمک به توسعه فعالیت مراکز رنگرزی خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:400میلیون ریال  منابع ملی واستانی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:توسعه فعالیت مراکز رنگرزی خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها از تولیدات خوشه و توسعه مراکز رنگرزی ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش تولیدات متناسب بارنگهای گیاهی و مشتری پسند گردد.ومراکز رنگرزی درهمه شهرستانها فعال گردند.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,مرکزرنگرزی ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی, تحول در رنگرزی استان  ,شبکه سازی,احیای رنگهای گیاهی

شرح خدمات:ازطریق مرکز رنگرزی فعالیت های خوشه متحول میشود طبق سفارش مشتری رنگرزی می شود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد. هزینه قیمت تمام شده کاهش می یابد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,کاهش قیمت تمام شده ,استفاده ازتمام ظرفیتهای استان

ذینفعان طرح:  شامل تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده وخریدار دستبافته ها ی استان ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:400میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش