ایجاد و توسعه فعالیت تامین مواداولیه در خوشه

عنوان طرح: ایجاد و توسعه فعالیت تامین مواداولیه در خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:500میلیون ریال  منابع ملی واستانی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:ایجادوتوسعه فعالیت تامین مواد اولیه خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها از تولیدات خوشه ایجادو توسعه تامین مواد اولیه خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش کیفی تولیدات شودوامکان تامین واصلاح سیستم تهیه مواد مرغوب در استان ایجاد گردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,اصلاح سیستم تامین,اعتمادسازی,سرمایه اجتماعی,شبکه سازی, تامین مواذ اولیه مرغوب .

شرح خدمات:ازطریق اصلاح سیستم تامین مواداولیه فعالیت های خوشه متحول میشود براین اساس مواداولیه مناسب در استان ایجادو تامین میشود,حلقه مفقوده خوشه تکمیل میگردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی, ایجاد همکاری در خوشه وشبکه سازی بوسیله شبکه تامین مواداولیه موردنیازخوشه .

ذینفعان طرح:    کلیه تولیدکننده ها وبافنده ها وطراحان ورنگرزان وریسنده ها وفروشنده هاوخریداران دستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:500میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش