توسعه بازار داخلی وایجاد مرکزعرضه وفروش محصولات کنسرسیوم درتهران

عنوان طرح پیشنهادی: توسعه واستمراربازار داخلی وایجاد فروشگاه دائمی در تهران

ارائه دهنده ی طرح (CDA ):  نوربخش باباخانی

خوشه کسب و کار: خوشه دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز: 2000میلیون ریال

تاریخ پیشنهاد طرح: 12/12/1395

آدرس و شماره تلفن ارائه دهنده طرح: یاسوج بلوار بویراحمد کاشانی 5 جهاد دانشگاهی استان

امضاء ارائه دهنده:

عنوان طرح:

توسعه بازار داخلی وایجاد مرکزعرضه وفروش محصولات کنسرسیوم درتهران

بیان مسئله و ضرورت انجام طرح:

به منظورگسترش بازارداخلی وعرضه مستقیم وبدون واسطه محصولات کنسرسیوم درتهران ایجادوراه انداری مرکز فروش در تهران به دلیل داشتن جذابیت وبازارفروش عمده ضروری است .لذا همه راهها به تهران ختم می شود واین مرکز می تواند مبادلات بازرکانیز خودرا به همه استانها وشهرهای ایران گسترش دهد وبه همه نقاط دنیا نیز معامله نماید وکنسرسیوم برای ادامه حیات خود به چنین مرکزی نیازمنداست.

کلید واژه ها:

مرکز فروش کنسرسیوم عرضه محصولات کنسرسیوم- توسعه بازار داخلی -ایجادمرکزفروش

شرح خدمات:

باایجاد مرکز فروش کنسرسیوم در تهران امکان دسترسی اسان به کل بازار ایران فراهم میگردد.

دراین مرکز محصولات کنسرسیوم بدون واسطه به مشتریان عرضه میگردد.عرضه کیفی محصولات ضامن بقای کنسرسیوم وادامه روندتولید میباشد , واین موضوع میتواند به توسعه واشتغال این هنروصنعت کمک نمایدوافرادبیشتری ازاین صنعت استقبال نمایند.

اهداف و خروجی های واقعی انجام طرح:

افزایش تولید محصولات کنسرسیوم افزایش درامد ذینغعان اشتغال مولدوپایدار درامدزایی وافزایش سطح رفاه اقتصادی ذینفعان درکنسرسیوم-بهبودکیفیت مجصولات -

ذینفعان طرح:اعضای کنسرسیوم وذینفان خوشه

مبلغ پیشنهادی: 2000میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی: 12/12/1395لغایت30/6/1397