تيم عامليت توسعه خوشه

تیم عاملیت توسعه خوشه

تیم عاملیت توسعه‌ی خوشه(CDA):

تیمی است متشکل از عامل توسعه‌ی خوشه، مدیر اجرایی عامل توسعه‌ی خوشه و یک منشی که وظیفه اجراي پروژه توسعه‌ یک خوشه را در قالب انعقاد قرارداد عاملیت توسعه خوشه با سازمان کارگزار پروژه توسعه‌ی خوشه بر عهده دارد. در رأس این تیم عامل توسعه قراردارد که مسئوليت مستقيم اجرای پروژه‌ی توسعه‌ی خوشه ای را بر عهده دارد.