عقدتفاهم نامه بانهادهای پشتیبان وپیگیری ان توسط عامل توسعه خوشه دستبافته های استان

عنوان طرح:عقدتفاهم نامه بانهادهای پشتیبان وپیگیری ان توسط عامل توسعه خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  عقدتفاهم نامه بین سازمان های حامی باخوشه دستبافته هاضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش درامد  افراد وافزایش توان مالی خوشه گردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه, ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی , عقد تفاهم نامه .سازمان پشتیبان..

شرح خدمات:باعقدتفاهم نامه بین سازمانهای پشتیبان, فعالیت های خوشه توسعه وگسترش می یابد ومسایل خوشه طرح میشود وراهکارارایه میگردد,وحمایتها قانونمند میگردد ووظایف هرسازمان مشخص میشود

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,

مشارکت نهادهای پشتیبان,ایجاد همکاری در خوشه.میزان حمایت مشخص میگردد

ذینفعان طرح: تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش