عقدتفاهم نامه بامرکز ملی فرش وپیگیری ان توسط تیم توسعه خوشه دستبافته های استان

عنوان طرح: عقدتفاهم نامه بامرکز ملی فرش وپیگیری ان توسط تیم توسعه خوشه دستبافته های استان

ارائه دهنده:CDA

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:800میلیون ریال       منابع ملی    تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:عقدتفاهم نامه مرکزملی فرش وپیگیری ان توسط عامل توسعه خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  عقدتفاهم نامه بین سازمان حامی مرکزملی فرش باخوشه دستبافته هاضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش درامدوافزایش توان مالی خوشه گردد.وخوشه بتواند از تجارب مرکزملی فرش بهرهبرده واستفاده نماید.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه, ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی , عقد تفاهم نامه .سازمان پشتیبان.مرکزملی فرش

شرح خدمات:باعقدتفاهم نامه بین مرکزملی فرش وخوشه ها, فعالیت های خوشه توسعه وگسترش می یابد ومسایل خوشه طرح میشود وراهکارارایه میگردد,وحمایتها قانونمند میگردد ووظایف مشخص میشود.دراموزشها هماهنگی به  عمل می اید

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,کسب تجارب واستفاده ازظرفیت های مرکزملی فرش

ذینفعان طرح: تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان.

مبلغ پیشنهادی:800میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش