تبلیغات محیطی وچاپ بروشور وکاتالوگ خوشه

عنوان طرح: تبلیغات محیطی  وچاپ بروشوروکاتالوگ خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:150میلیون ریال  منابع ملی وداخلی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح: انجام تبلیغات محیطی وچاپ بروشوروکاتالوگ خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :     به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  تبلیغات وچاپ بروشور خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توانمندی وظرفیت خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.وخوشه دستبافته های استان به درستی شناخته گردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه تبلیغات محیطی,بروشور,کاتالوگ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,حساس سازی,نهادهای پشتیبان ,معرفی تولیدات ومحصولات وتوان خوشه استان

شرح خدمات:ازطریق تبلیغات  محیطی وبروشوروکاتالوگ فعالیت های خوشه اطلاع رسانی میشود اخبار ومسایل خوشه طرح می شود وراهکارارایه میگردد.محصولات خوشه شناسانده می شود.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :   ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی, معرفی محصولات وتوانمندی خوشه دستبافته های استان با

مشارکت نهادهای پشتیبان وایجاد روح همکاری درری نفعان  خوشه.

ذینفعان طرح:  کلیه تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان وفروشنده ها

مبلغ پیشنهادی:150میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش