جدول تحلیلی SWOT

جدول تحلیلی SWOT

با توجه به مطالعات ميداني و شناسائي عوامل داخلي و خارجي در رابطه با مواد اوليه، طراحي،ماشين آلات و تجهيزات، توليد، نيروي انساني ، فروش و بازاريابي؛نقاط ضعف و قوت ، فرصت ها و تهديدات هنرصنعت فرش دستبافت وگليم نقش برجسته بقرار زير مي باشد :