ایجاد وراه اندازی واحد شورو پرداخت دراستان

عنوان طرح پیشنهادی: ایجاد وراه اندازی واحد شوروپرداخت دراستان

ارائه دهنده ی طرح (CDA ):  نوربخش باباخانی

خوشه کسب و کار: خوشه دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز: 700میلیون ریال

تاریخ پیشنهاد طرح: 12/12/1395

آدرس و شماره تلفن ارائه دهنده طرح: یاسوج بلوار بویراحمد کاشانی 5 جهاد دانشگاهی استان

امضاء ارائه دهنده:

عنوان طرح:

ایجاد وراه اندازی واحد شورو پرداخت دراستان

بیان مسئله و ضرورت انجام طرح:

ایجاد  وراه اندازی واحدشوروپرداخت سبب تکمیل حلقه مفقوده تولید دراستان می گردد. بنابراین داشتن واحد شوروپرداخت دراستان ضروری بوده وضمن ایجاداشتغال به درامدزایی نیز منجر می گردد.

کلید واژه ها:

واحد شور وپرداخت تکمیل حلقه مفقوده تولید- افزایش اشتغال ایجاد درامد برای خانوارها بهبود کیفیت محصولات کنسرسیوم

شرح خدمات:

باایجاد واحد شور وپرداخت حلقه مفقوده تولید تکمیل می کردد .درضمن افرادشاغل دراین واحد خدمات موردنیاز مشتریان راارائه می دهند.  واین امر به کاهش هزینه ذینفعان می انجامد.اسان   تر وقابل دسترس بودن خدمات نیزازمزایای این واحد می باشد.

اهداف و خروجی های واقعی انجام طرح:

واحد شوروپرداخت- تکمیل حلقه مفقوده کاهش هزینه خدمات قابل دسترس بودن خدمات-افزایش اشتغال افراد افزایش سطح رفاه اقتصادی خانوارها

ذینفعان طرح:تولید کنندگان

مبلغ پیشنهادی: 700میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی: 12/12/1395 لغایت 30/06/1397