شوراي راهبري خوشه

شورای راهبری خوشه

به منظور نظارت عمومي بر فرآيند پروژه ی توسعه هر خوشه ی کسب و کار و در عين حال هماهنگ شدن نهادهاي پشتيبان با فرآيند اجراي پروژه، شوراي راهبري توسعه ی خوشه تشكيل مي‌شود.

اعضاي شورای راهبری توسعه ی خوشه: 

•مديرعامل شركت شهرکهای صنعتی استان( رئیس شورا)

•معاون صنايع كوچك شركت شهرکهای صنعتی استان

•نمايندگان نهادهاي پشتيبان مرتبط با خوشه در استان

•3 نفر از فعالان خوشه به نمایندگی از خوشه

•عامل توسعه ی خوشه مربوطه( دبیر)

•مشاور- ناظر فنی پروژه توسعه ی خوشه مربوطه

احکام مربوط به اعضای شورای راهبری توسعه ی خوشه با هماهنگی عامل توسعه ی خوشه و توسط مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان صادر می شود. اعضاي شورای راهبری توسعه ی خوشه¬ها بنا به دعوت رسمي مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در جلسات حضور خواهند داشت.

وظايف شوراي راهبری توسعه ی خوشه :

•تصويب سند برنامه عمل توسعه ی خوشه

•نظارت عمومي بر فرآيند توسعه ی خوشه

•هماهنگ نمودن نهادهاي پشتيبان مرتبط

تبصره(1): مبناي مداخله و حمايت مالي سازمانهاي پشتيبان از برنامه توسعه ی خوشه سند برنامه عمل مصوب شوراي راهبری توسعه ی خوشه ها مي باشد.

تشکیل جلسات شورای راهبری توسعه ی خوشه

•جلسات شورای راهبری توسعه ی خوشه با هماهنگی عامل توسعه ی خوشه و با دعوت رسمی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان از اعضا تشکیل می گردد.

•شوراي راهبري خوشه حداكثر 2 ماه پس از آغاز پروژه تشكيل مي‌گردد و جلسات اين شورا هر 2 ماه يكبار برگزار مي‌شود.

•دستور کار جلسات مرتبط با جلسات شورای راهبری با پیشنهاد و هماهنگی عامل توسعه ی خوشه و با تأیید شرکت شهرکهای صنعتی استان تعیین می گردد.

•خروجی جلسات این کمیته در قالب صورتجلسات مربوطه توسط عامل توسعه ( به عنوان دبیر جلسه) ثبت شده و موارد مطروحه و تصمیمات متخذه مندرج در صورتجلسات با عامل توسعه خوشه و با نامه رسمی شرکت شهرکهای صنعتی استان جهت اجرا و اطلاع به نهادها و دستگاههای عضو شورا و سایر دستگاهها بنا به اقتضا ارسال می شود. شرکت شهرکهای صنعتی استان نسخه ای از صورتجلسات را برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ارسال می نماید.