شوراي ملي سياست گذاري

شورای ملی سیاست گذاری

این شورا به منظور راهبري و هماهنگي، سياست گذاري، برنامه ريزي و انسجام در زمينه هاي اجرايي و پژوهشي، اطلاع رساني متمركز و نظارت بر مراحل مختلف توسعه ي خوشه‌هاي كسب و كار و استفاده از همه امكانات و ارائه پشتيباني هاي موردنياز به همه وزارتخانه ها ، موسسات و سازمانهاي دولتي و غيردولتي تشكيل مي گردد.

اعضای شورای ملی سیاستگذاری توسعه ي خوشه های کسب و کار به شرح زیر خواهد بود:.

•معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران( به عنوان رئیس شورا)

•معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران( به عنوان دبیر شورا)

•معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت

•معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در توسعه روابط اقتصادی و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران

•معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

•نماينده تام الاختيار وزارت كشور

•نماينده تام الاختيار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

•نماينده تام الاختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي

•نماينده تام الاختيار وزارت جهاد كشاورزي

•نماينده تام الاختيار اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران

•نماينده تام الاختيار سازمان صدا و سيماي كشور

•نماينده تام الاختيار شورای عالی اصناف کشور

•نماينده تام الاختيار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور

•نماینده تام الاختیار بانک مرکزی

•سایر نهادها بنا به اقتضاء

احکام مربوط به اعضای شورای ملی سیاستگذاری توسعه ي خوشه ها توسط مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صادر می شود. اعضاي شورای ملی سیاستگذاری توسعه ي خوشه¬ها بنا به دعوت رسمي مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در جلسات حضور خواهند داشت.

تبصره(1) ذیل شورای ملی سیاستگذاری توسعه خوشه ها یک کمیته کارشناسی قراردارد که اعضای آن عبارتند از کارشناسان و نمایندگان نهادهای عضو شورا و دبير خانه كميته کارشناسی مذکور در سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران مستقر مي باشد.

وظایف شورای ملی سیاستگذاری توسعه خوشه ها به شرح زیر مي باشد :

•تعیین خط مشيءها و سياستهاي اجرايي مربوط به شناسايي و توسعه ي خوشه هاي كسب و كار

•ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف كشور

•نقش آفريني در اصلاح و تكميل سياست ها، قوانين و مقررات و رويه هاي اجرايي مرتبط با توسعه ي خوشه ها و شبكه هاي كسب و كار.

•تصویب بودجه سالانه مورد نياز براي حمايت از برنامه توسعه ي خوشه ها بر اساس درصدي از رديف بودجه هاي موجود و در اختيار نهادهاي پشتيبان.

تبصره(1): نهادهاي پشتيبان موظفند ساليانه بودجه مورد نياز را از محل رديف هاي موجود و در اختيار پيش بيني نمايند.

•نظارت عاليه بر روند اجرايي برنامه توسعه ي خوشه هاي كسب و كاركشور

•ارائه پيشنهادات لازم به مبادي قانوني ذيربط براي بهبود فضاي كسب و كار فعالان خوشه ها در سطح كشور.

تشکیل شورای ملی سیاستگذاری توسعه ي خوشه ها:

•جلسات شورای ملی سیاستگذاری توسعه ي خوشه ها با دعوت مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران از اعضا تشکیل می گردد.

•تعداد و زمان تشکیل شورای ملی سیاستگذاری توسعه ي خوشه هاي كسب و كار متناسب با اقتضائات و شرایط کشور و با پیشنهاد مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تعیین می گردد. اما به طور معمول سالیانه برگزاری حداقل 4 جلسه شورای ملی سیاستگذاری توسعه ي خوشه هاي كسب و كار با فاصله ي زمانی سه ماهه ضروری است.

•دستور جلسات مرتبط با جلسات شورای ملی سیاستگذاری توسعه ي خوشه ها با پیشنهاد و هماهنگی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تعیین می گردد.

•خروجی جلسات شورای ملی سیاستگذاری توسعه خوشه ها در قالب صورتجلسات مربوطه توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ثبت شده و موارد مطروحه و تصمیمات متخذه مندرج در صورتجلسات با نامه رسمی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت اجرا و اطلاع به نهادها و دستگاههای عضو شورای ملی سیاستگذاری توسعه ي خوشه هاي كسب و كار و سایر دستگاهها بنا به اقتضا ارسال می شود.