جلسه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با صندوق بیمه روستائی و عشایری استان و 14 نهادپشتیبان با موضوع طرح پوشش بیمه ای بافندگان و بیمه تکمیلی بنیاد برکت

  • جلسه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با صندوق بیمه روستائی و عشایری استان و 14 نهادپشتیبان با موضوع طرح پوشش بیمه ای بافندگان و بیمه تکمیلی بنیاد برکت

    جلسه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با صندوق بیمه روستائی و عشایری استان و 14 نهادپشتیبان با موضوع طرح پوشش بیمه ای بافندگان و بیمه تکمیلی بنیاد برکت

  • جلسه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با صندوق بیمه روستائی و عشایری استان و 14 نهادپشتیبان با موضوع طرح پوشش بیمه ای بافندگان و بیمه تکمیلی بنیاد برکت.

    جلسه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با صندوق بیمه روستائی و عشایری استان و 14 نهادپشتیبان با موضوع طرح پوشش بیمه ای بافندگان و بیمه تکمیلی بنیاد برکت

جلسه مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کهگیلویه و بویراحمد با صندوق بیمه روستائی و عشایری استان و 14 نهادپشتیبان با موضوع طرح پوشش بیمه ای بافندگان و بیمه تکمیلی بنیاد برکت