آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

تاریخ ابلاغ: 1395/7/14 شماره بخشنامه: c1/0005/81
آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین
بخش صادر کننده: مدیریت
بخش اجراء کننده: اداری

اصلاح آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

تاریخ ابلاغ: 1395/7/14 شماره بخشنامه: c1/0005/82
اصلاح آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین
بخش صادر کننده: واحد فروش
بخش اجراء کننده: کاربران