مطالعه وامکان سنجی برای ایجاد مرکز رشد دستبافته های استان

عنوان طرح:مطالعه وامکان سنجی برای ایجاد مرکز رشد دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  وجودمرکزرشدفرش وسایر دستبافته های خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.ایجادمرکز رشد سبب انجام پژوهش وتحقیقات بنیادی میگردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,مرکزرشدفرش ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی ,ایجاد مرکز رشد فرش وسایر دستبافته ها.امکان سنجی .

شرح خدمات:ازطریق مرکز رشد فرش فعالیت های خوشه توسعه وگسترش می یابد ومسایل خوشه طرح میشود وراهکارارایه میگردد,مرکزی برای تحقیق درمسائل خوشه میتواند باشد

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,ایجادمرکز تحقیق وتوسعه .

ذینفعان طرح: تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:200میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش