بروز رسانی وتهیه مطالب پورتال اطلاع رسانی خوشه

عنوان طرح: بروز رسانی وتهیه مطالب پورتال اطلاع رسانی خوشه

ارائه دهنده:CDAتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:20میلیون ریال        منابع داخلی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:تهیه مطالب وبه روزرسانی پورتال خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  وجودپورتال خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.مطالب وموضوع ها وعملکرد خوشه به ذی نفعان اطلاع رسانی شود.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,پورتال ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی,نهادهای پشتیبان.

شرح خدمات:ازطریق پورتال فعالیت های خوشه اطلاع رسانی میشود اخبار ومسایل خوشه طرح می شود وراهکارارایه میگردد.برنامه های عمل خوشه مورد نقد وبررسی قرارمی گیرد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,اطلاع رسانی به موقع انجام می گردد .نظرات اصلاحی مطرح می شودوموجب مشارکت نهادهای پشتیبان,ایجاد همکاری در خوشه خواهدشد.

ذینفعان طرح: تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:20میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوهفت