نقاط فشارخوشه دست بافته های استان

 نقاط فشارخوشه دست بافته های استان

 نقاط فشار یک صنعت یا خوشه حوزه ای است که رشد و توسعه آن بخش می تواند باعث پیشرفت و توسعه سایر بخشها و حلقه های خوشه باشد ،بالا بودن هزینه تامین مواد اولیه و عدم توسعه بازار داخلی و خارجی نقاط فشار خوشه دستبافته های استان می باشد .