انتشار نشریه اطلاع رسانی داخلی خوشه

عنوان طرح: انتشار نشریه  اطلاع رسانی داخلی خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:60میلیون ریال  منابع استانی وداخلی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:انتشارنشریه داخلی خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  وجودنشریه داخلی خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.درضمن اتفاقات ورویدادهای خوشه درنشریه انتشار داد ه شود,

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,نشریه ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی,نهادهای پشتیبان,نشریه داخلی ,اطلاع رسانی, اتفاقات ورویدادهای خوشه .

شرح خدمات:ازطریق نشریه داخلی فعالیت های خوشه اطلاع رسانی میشود اخبار ومسایل خوشه طرح می شود وراهکارارایه میگردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی, انعکاس اتفاقات ورویدادهای خوشه

ذینفعان طرح:  تولیدکننده ها وبافنده ها وطراحان ورنگرزها وریسنده های دستبافته ها وهمه افراد درگیر درخوشه

مبلغ پیشنهادی:60میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش