کمک به توسعه فعالیت بازارچه ونمایشگاه دایمی خوشه

عنوان طرح: کمک به توسعه فعالیت بازارچه ونمایشگاه دایمی خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:500میلیون ریال  منابع ملی واستانی بامشارکت نهادهای ذبربط

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:توسعه فعالیت بازارچه ونمایشگاه دایمی خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات خوشه وعرضه ان به بازارهای داخلی وخارجی وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها ازتولیدات خوشه ,توسعه بازارچه ونمایشگاه  ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش عرضه تولیدات متناسب با سلایق مشتری گردد.ومکانی برای عرضه وفروش مستقیم وبدون واسطه  محصولات وتولیدات خوشه باشد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه, ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,تحول در عرضه تولیدات استان  ,شبکه سازی,بازارهدف,بازارچه ونمایشگاه دایمی, توسعه بازار ,عرضه بدونواسطه ومستقیم کالاومحصولات.

شرح خدمات:ازطریق بازارچه  فعالیت عرضه تولیدات بدون واسطه ومستقیم خوشه متحول وممکن  میشود طبق سفارش مشتری تولیدکالا می شود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد. توسعه بازار شکل می گیرد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه وعرضه مستقیم ان ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,تولید براساس بازار هدف اشتغالزایی ودرامدزایی خوشه ,کاهش قیمت تمام شده ,توسعه بازار

ذینفعان طرح: تولیدکننده هاوبافنده ها  وفروشنده هاوخریداران دستبافته ها و اعضای تیم بازارچه ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:500میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش