توسعه واستمرار بازارچه ونمایشگاه دایمی درشهرستانهای یاسوج,گچساران ودهدشت


عنوان طرح پیشنهادی: توسعه واستمراربازارچه دراستان

ارائه دهنده ی طرح (CDA ):  نوربخش باباخانی

خوشه کسب و کار: خوشه دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز: 500میلیون ریال

تاریخ پیشنهاد طرح: 12/12/1395

آدرس و شماره تلفن ارائه دهنده طرح: یاسوج بلوار بویراحمد کاشانی 5 جهاد دانشگاهی استان

امضاء ارائه دهنده:

عنوان طرح:

توسعه واستمرار بازارچه ونمایشگاه  دایمی درشهرستانهای یاسوج,گچساران ودهدشت

بیان مسئله و ضرورت انجام طرح:

توسعه بازار داخلی  به خصوص بازار داخل استان درشهرستانهای گچساران ,دهدشت ویاسوج می تواند به اشتغال مولد منجرگرددوزمینه توسعه پایدار رادراستان فراهم نماید وضمن رونق کسب وکار

این هنر و صنعت به درامد زایی کمک نموده وبه رفاه اقتصادی خانواده های بافنده ودرگیر درامرتولید

منجرگردد

کلید واژه ها:

بازار داخلی بازارچه- نمایشگاه- توسعه بازار داخلی- عرضه مستقیم محصولات کنسرسیوم

شرح خدمات:

استمرار فعالیت بازارچه ونمایشگاه شهریاسوج وایجاد وراه اندازی بازارچه در شهرهای دهدشت وگچساران ضمن ارائه محصولات وتولیدات خوشه به شهروندان به قیمت مناسب وارزان موجب رشدفروش ودرنهایت افزایش تولیدات دستبافته ها میگردد.درضمن دست واسطه ها نیز کوتاه میگرددوسوداصلی نصیب بافندکان وتولیدکنندکان واقعی میگردد.وتولیدکنندگان باانگیزه بیشتری به تولید مبادرت مینمایند.

اهداف و خروجی های واقعی انجام طرح:

-افزایش سطح تولیدات خوشه عرضه مستقیم کالا وخدمات خوشه بهبودوافزایش کیفیت محصولات- عرضه ارزان محصولات افزایش فروش محصولات اشتغال پایدارودرامدزایی خانوارها

ذینفعان طرح:  تولیدکنندگان وبافندگان وفروشندگان

مبلغ پیشنهادی: 500 میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:   دوسال    12/12/1395 تا12/12/1397   
هفته پژوهش

نمایشگاه دستبافت های داری استان