افتتاحیه اولین جلسه آشنایی با نقشه و نقشه خوانی سال سوم

  • افتتاحیه اولین جلسه آشنایی با نقشه و نقشه خوانی سال سوم

  • افتتاحیه اولین جلسه آشنایی با نقشه و نقشه خوانی سال سوم.

  • افتتاحیه اولین جلسه آشنایی با نقشه و نقشه خوانی سال سوم..