تهیه فیلم ومستند سازی فعالیتهای ذینفعان خوشه

عنوان طرح: تهیه فیلم ومستند سازی فعالیتهای ذینفعان خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:200میلیون ریال  منابع ملی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:تهیه فیلم ومستندسازی فعالیتهای خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  مستند سازی فعالیتهای  خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد. بامستندسازی موجبات ماندگاری هنرصنعت فرش وسایردستبافته ها به عنوان میراث فرهنگی جاودانه استان تحقق خواهدیافت.

کلید واژه ها: خوشه ,توسعه خوشه,مستندسازی, اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی, حساس سازی نهادهای پشتیبان,میراث فرهنگی  جاودانه .

شرح خدمات:ازطریق مستند سازی فعالیت های خوشه اطلاع رسانی میشود اخبار ومسایل خوشه طرح می شود ومیراث فرهنگی استان تاابد کاندگاروپایدارخواهدشد..

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,مستندسازی میراث فرهنگی استان برای نسلهای اینده .

ذینفعان طرح: افراد درگیر خوشه  شامل تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:200میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش