مشاوره و نظارت

مشاوره و نظارت

منظور از مشاوره و نظارت در مراحل اجرای پروژه به شرح زیر است:

الف-بازديد از خوشه به صورت ماهانه طي مرحله مطالعه شناختي و به صورت هر دو ماه يكبار در مرحله پياده سازي كه اين بازديدها شامل موارد ذيل مي باشد:

1.جلسه مشترك با عامل توسعه خوشه در رابطه با پيشرفت كار پروژه توسعه خوشه اي كه شامل ارائه راهنمايي هاي لازم براي تكميل مطالعه شناختي در مرحله مطالعه شناختي، راهنمايي عامل در زمينه اعتمادسازي در كل فرآيند توسعه خوشه اي، راهنمايي هاي لازم در ابطه با پياده سازي در مرحله پياده سازي و راهنمايي هاي لازم در مرحله خروج عامل مي باشد.

2.جلسه با برخي ذي نفعان اصلي يا فرعي خوشه تا پيش از تشكيل كميته راهبري در هر بازديد.

3.حضور در جلسه مشترك با كميته راهبري و نيز جلسه مشترك با برخي ذي نفعان فرعي و اصلي خوشه به فراخور نياز و توافق با عامل توسعه خوشه در هر بازديد.

4.جلسه با كارفرماي توسعه خوشه اي ( شركت ) و اعلام وضعيت پيشرفت پروژه.

ب-مطالعه و اعلام اصلاحات لازم در رابطه با مطالعه شناختي و ويرايش هاي بعدي آن و ارائه مشاوره هاي لازم به عامل براي تكميل آن.

ج –ارائه مشورت به عامل توسعه خوشه در تحليل هاي پايه اي و مقطعي به منظور تعيين جهت هاي كلي و جزئي خوشه.

د-ارائه اطلاعات و مشورت هاي فني به درخواست عامل توسعه خوشه و يا بنا بر اقتضاء و نياز خوشه.

ه-همكاري در تكميل و اصلاح برنامه عمل خوشه در مقاطع مختلف.

و-حضور، ارائه مشورت و نظارت بر مراحل اجرايي زير پروژه هاي لحاظ شده در برنامه عمل و برنامه هاي عملياتي خوشه.

ز- انتقال اطلاعات و دانش مورد نياز عامل توسعه خوشه به منظور توانمند نمودن او در اجراي وظايف محوله.

ر- همكاري با ناظر عالي در انجام پروژه هاي پايش فرآيند توسعه خوشه.

و-ارسال گزارش هاي نظارتی لازم در مورد پيشرفت كار عامل توسعه خوشه به صورت ماهانه در مرحله مطالعه شناختي و دو ماه يكبار در مرحله پياده سازي براي ناظر عالي پروژه.

ح - بررسی و اعلام نظر به کارفرما در خصوص گزارشات کارکرد دو ماهانه تهیه شده توسط عامل توسعه خوشه جهت تعیین چگونگی و میزان پرداخت حق الزحمه دو ماهانه عامل توسعه خوشه.

ط-بررسی و اعلام درصد پیشرفت واقعی پروژه توسعه خوشه ای به کارفرما طی مقاطع زمانی دو ماهه از زمان شروع پروژه.

ک-ارائه مشاوره و راهکار به عامل توسعه خوشه و همچنین شرکت شهرکهای صنعتی استان در صورت انحراف و عقب ماندن میزان پیشرفت واقعی پروژه از روند زمانی پیش بینی شده.