مصاحبه بامطبوعات محلی وصداوسیمای استان

عنوان طرح: مصاحبه بامطبوعات  محلی وصداوسیمای استان

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:100میلیون ریال   منابع استانی وداخلی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:مصاحبه بامطبوعات محلی وصداوسیمای استان توسط خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  مصاحبه های درراستای معرفی وشناساندن خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی تولیدات خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.وسبب تلاش بیشتر واشتغالزایی دراستان گردد.

کلید واژه ها: خوشه ,توسعه خوشه,مصاحبه,صداوسیما,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,حساس سازی, نهادهای پشتیبان ,معرفی تولیدات خوشه ,اشتغالزایی

شرح خدمات:ازطریق مطبوعات محلی وصداوسیمای استان  فعالیت های خوشه اطلاع رسانی میشود اخبار ومسایل خوشه طرح می شود وراهکارارایه میگردد. معرفی خوشه سبب اشتغالزایی ودرامدزایی ذی نفعان خواهد شد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,معرفی واقعی محصولات خوشه ,شناسایی نقاط قوت وضعف خوشه ,اسیب شناسی خوشه ,تلاش برای توسعه بازار خوشه

ذینفعان طرح:      همه تولیدکننده ها وبافنده ها وطراحان ورنگرزان وریسنده  های دستبافته ها وسایرنهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:100میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش