گزارش 2ماهه ی تیر و مرداد

 شماره: 122

تاریخ :2/6/95

جناب اقای مهندس بنام

مدیرعامل محترم شرکت شهرکهای صنعتی

سلام علیکم

احتراما بدین وسیله  گزارش عملکرد  دو ماهه تیر و مردادماه 95 جهت اطلاع  ارسال می گردد خواهشمند است  دستور  فرمایید  حق الزحمه دو ماهه فوق پرداخت گردد.                

با تشکر

نوربخش باباخانی

عامل توسعه خوشه دستبافته های استان

شماره :  122

تاریخ:25/7/1395

فرم ارایه گزارش کارکرد دو ماهه تیرومردادماه 95  خوشه  دستبافته

قرارداد شماره: 1428/94

مورخ: 20/3/1394

موضوع توسعه خوشه: دستبافته های استان

جناب  آقای مهندس:  بنام

مدیر عامل محترم  شرکت  شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد

با عنایت  به انجام  فعالیتهای  به شرح زیر در دوماه  گذشته  و بر اساس قرارداد فیمابین خواهشمند است  دستور فرمایید. حق الزحمه دو ماهه تیرومرداد 95 اینجانب  پرداخت  گردد.

ردیف

عنوان فعالیت انجام شده

توضیح فعالیت

کدفعالیت در سند برنامه

شماره گزارش تفصیلی فعالیت در پیوست

1

ایجاد وراه اندازی بازارچه ونمایشگاه دایمی

توسعه بازار

21

31

2

ایجاد وراه اندازی مرکز طراحی

تکمیل حلقه مفقوده

8

32

3

راه اندازی دومرکزرنگرزی با همکاری سازمان میراث فرهنگی

اصلاح سیستم تامین

13

33

4

راه اندازی دوواحد ریسندگی نخ دستریس باهمکاری سازمان میراث فرهنگی

اصلاح سیستم تامین 

13

34

5

برگزاری سومین جلسه کنسرسیوم صادراتی

توسعه بازار

20

35

6

توسعه فعالیت شبکه مجازی خوشه های دست بافته ها

حساس سازس و اعتماد سازی

2

36

7

تهیه وارایه گزارش عملکرد یک ساله خوشه دستبافته ها

37

نام ونام خانوادگی  عامل  توسعه خوشه : نوربخش باباخانی                  

تاریخ وامضا

 شماره گزارش تفصیلی (31)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه تیرومرداد عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                 سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:    راه اندازی بازارچه ونمایشگاه دایمی

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: 21

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه بازارداخلی- اشنایی اعضابا هم وهمکاری در فروش محصولات -حساس سازی واعتمادسازی

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با اعضا برای داشتن غرفه

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای شرکت درجلسه برای ایجاد وراه اندازی غرفه فروش و دعوت از اعضاونهادهای پشتیبان برای  همکاری بیشتر درراستای توسعه بازار- همکاری صنایع کوچک وتامین منابع مالی موردنیاز

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

8واحد

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

اموز شگاه هنر ایلیاتی یاسوج-

-

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

500000000

500000000

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

مشاهده پیشرفتهای توسعه بازار  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل عامل توسعه با ذی نفعان خوشه -حرکت به سوی بازارهای هدف

 شماره گزارش تفصیلی(32)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه تیرومرداد عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان     نام عامل توسعه:    نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                  سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت: راه اندازی مرکزطراحی استان   

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: 8

عنوان  استراتژی مربوطه: تکمیل حلقه مفقوده اصلاح سیستم تامین

1- اهداف اجرای فعالیت:

اشنایی فارغ التحصیلان رشته طراحی با همدیگر - آشنایی با ظرفیت نیروی انسانی تحصیل کرده موجوداستانآشنایی با خوشه توسط شرکت کننده  برنامه ریزی جهت استفاده مطلوب ازنیروهای متخصص برای توسعه طراحی درخوشه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

شناسایی نیروهای تحصیلکرده -هماهنگی با انها ودعوت ازهمه فارغ التحصیلان رشته طراحی فرش استان برای شرکت در حلسه

شناسایی  فارغ التحصیلان اطلاع رسانی  و دعوت برای حضور درجلسه - همکاری با کارشناس خوشه

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

10 نفر

 فارغ التحصیلان رشته فرش استان

-

-

شرکت شهرکهای صنعتی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

150000000

150000000

شرکت شهرکهای صنعتی وسازمان صنایع کوچک

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

-تعامل خوشه با نیروهای متخصص رشته طراحی فرش  استفاده از توان نیروهای دانشگاهی در توسعه طرج های خوشه تعامل بااساتید این رشته    - اشنایی با شیوه های دانشگاهی کشوردر رونق این رشته

 شماره گزارش تفصیلی:(33)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه تیرومرداد عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان     نام عامل توسعه:    نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:          سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت: راه اندازی دومرکز رنگرزی در  استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: -  13

عنوان  استراتژی مربوط  اصلاح سیستم تامین وتکمیل حلقه مفقوده

- اهداف اجرای فعالیت:

تکمیل حلقه مفقوده رنگرزی واصلاح سیستم تامین دراستان-اطلاع رسانی و اگاهی دادن درباره حوشه دستبافته های استانآشنایی وتوسعه خوشه صنعتی دستبافته های داری استان

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با معاونین دو نهادپشتیبان استان برای شرکت در جلسات مشترک برای تکمیل حلقه مفقوده رنگرزی

نشست با مدیران  سازمان  وایجاد هماهنگی برای عقد تفاهم نامه سازمانی برای توسعه خوشه - همکاری با کارشناس خوشه استان وکارشناسان سازمان میراث فرهنگی برای راه اندازی وایجاد مراکز رنگرزی در حوشه

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

همه واحدهادرشهرستان گچساران ودنا

 ذی نفعان و بافندگان وصنعت گران استان و کشور

رنگین کمان احساس واندیشه

-

سازمان میراث فرهنگی و شرکت شهرکهای صنعتی

-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

300000000

300000000

شرکت شهرکهای صنعتی وسازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

-ایجاد وراه اندازی دو مرکز مشترک رنگرزی درروستای سربیشه گچساران وبنستان سادات محمودی دنا    - اشنایی با شیوه های رنگرزی طبیعی وگیاهی واستفاده از امکانات محلی در رنگرزی

 شماره گزارش تفصیلی:( 34)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه تیرومرداد عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان     نام عامل توسعه:    نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                    سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت: راه اندازی دوواحد مشترک ریسندگی نخ دستریس در  استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: -  13

عنوان  استراتژی مربوط  اصلاح سیستم تامین وتکمیل حلقه مفقوده

- اهداف اجرای فعالیت:

تکمیل حلقه مفقوده ریسندگی واصلاح سیستم تامین دراستان-اطلاع رسانی و اگاهی دادن درباره حوشه دستبافته های استانآشنایی وتوسعه ریسندگی نخ دستریس خوشه صنعتی دستبافته های داری استان

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با معاونین دو نهادپشتیبان استان برای شرکت در جلسات مشترک برای تکمیل حلقه مفقوده ریسندگی وایجاددوواحدریسندگی

نشست با مدیران  سازمان  وایجاد هماهنگی برای عقد تفاهم نامه سازمانی برای توسعه خوشه - همکاری با کارشناس خوشه استان وکارشناسان سازمان میراث فرهنگی برای راه اندازی وایجاد واحدهای ریسندگی در حوشه

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

همه واحدهادرشهرستان گچساران ودنا

 ذی نفعان و بافندگان وتولیدکنندگان استان

رنگین کمان احساس واندیشه

-

سازمان میراث فرهنگی و شرکت شهرکهای صنعتی

-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

400000000

400000000

شرکت شهرکهای صنعتی وسازمان صنایع کوچک

 5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

-ایجاد وراه اندازی دو واحد مشترک ریسندگی درروستای سربیشه گچساران وبنستان سادات محمودی دنا    - اشنایی با شیوه های جدید نخ ریسی واستفاده از چرخ های جدید نخ ریسی

                      

شماره گزارش تفصیلی:( 35)

 
     گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه تیرومرداد عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی : دستبافته های داری استان     نام عامل توسعه:    نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:               سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:    برگزاری سومین جلسه کنسرسیوم صادراتی

کد فعالیت  :21

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

فعالین و ذینفعان خوشه پیرامون کنسرسیوم   به بحث وگفتگو پرداختند–آشنایی ذینفعان خوشه با کنسرسیوم و اقدام جهت بررسی اساسنامه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با افراد ذینفع در حوزه صنعت دست بافت  وعضو کنسرسیوم   و ارسال دعوتنامه

 نشست اعضا وبحث وبررسی اساسنامه درکنسرسیوم

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

بافندگان و ذینفعان خوشه واعضای کنسرسیوم

مشاغل خانگی بافت فرش و کارگاه های بافندگی و تولید کنندگان وذی نفعان خوشه

-

-

 گمرک استان اتاق بازرگانی سازمان میراث فرهنگی -شرکت شهرکهای صنعتی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

-

-

شرکت شهرکهای صنعتی

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

- انتخاب نمایندگان کنسرسیوم شناسایی ذینفعان و بافندگان برای کنسرسیوم صادراتی -بحث وبررسی اساسنامه پیشنهادی

 شماره گزارش تفصیلی:(36)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه تیرومرداد عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان     نام عامل توسعه:    نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                  سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت: توسعه فعالیت شبکه مجازی خوشه دستبافته های  استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: -  2

عنوان  استراتژی مربوط  :حساس سازی واعتمادسازی

- اهداف اجرای فعالیت:

توسعه فعالیت شبکه مجازی خوشه دستبافته ها در تلگرامآشناییذی نفعان خوشه با اخبار واطلاع رسابی به موقع درراستای فعالیت های خوشه ی استان وسایر خوشه های فرش دستبافت کشور -افزایش سرمایه اجتماعی خوشه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

هماهنگی با ذی نفعان خوشه  جهت عضوشدن در شبکه  تلگرام جهت اطلاع رسانی به موقع

نشست با ذی نفعان  وایجاد هماهنگی برای عضوشدن در شبکه تلکرام خوشه برای اطلاع رسانی واخبار فعالیت ها واقدامات ذی نفعان خوشه استان وکشور

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

همه واحدهادرشهرستانها واستان

 ذی نفعان و بافندگان وتولیدکنندگان استان

-

شرکت شهرکهای صنعتی

وسایرسازمانهای پشتیبان

-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

شرکت شهرکهای صنعتی صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

-ایجاد وراه اندازی شبکه خوشه دستبافته ها در تلگرام  -اطلاع رسانی به موقع از فعالیت ها واقدامات ذینفعان خوشه استان و14خوشه کشور

شماره گزارش تفصیلی:(37)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه تیرومرداد عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان     نام عامل توسعه:    نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                  سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت: تهیه وارایه گزارش عملکرد یک ساله خوشه دستبافته های  استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: -

عنوان  استراتژی مربوط  :    -

- اهداف اجرای فعالیت:

گزارش عملکرد یک ساله توسعه فعالیت خوشه دستبافته هاآشنایی سازمان وذی نفعان خوشه با عملکردواطلاع ازفعالیت های بک ساله  خوشه ی استان -افزایش سرمایه اجتماعی خوشه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

ارایه گزارش یک ساله  فعالیت های  ذی خوشه  

ارایه گزارش یک ساله خوشه دستبافته های استان شامل مطالعات شناختی واقدامات انجام شده درراستای توسعه خوشه ای وپیشنهادات وسند برتامه سال دوم

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

کلیه واحدهادرشهرستانها واستان

 ذی نفعان و بافندگان وتولیدکنندگان استان

-

شرکت شهرکهای صنعتی

وسایرسازمانهای پشتیبان

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

850000000

500000000

شرکت شهرکهای صنعتی وسازمان

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت-ارایه گزارش مکتوب عملکرد یک ساله حوشه دستبافته های استان