مفاهيم اوليه توسعه خوشه

مفاهیم اولیه توسعه خوشه

خوشه کسب و کار (صنعتي) : 

مجموعه اي از واحدهاي کسب و کار خرد، کوچک، متوسط و حتي بزرگ که در يک منطقه جغرافيايي و يک گرايش صنعتي متمرکز شده و با همکاري و تکميل فعاليت يکديگر به توليد و عرضه کالا و خدمات مي پردازند و از چالش ها و فرصت هاي مشترک برخوردارند.

توسعه‌ي خوشه: 

فرايندي 3 تا 5 ساله كه طي آن ظرفيت هاي موجود در خوشه، از طريق توانمندسازي پايا و معطوف به استفاده از فرصت هاي محيطي شكوفا مي شود. ارتقاي ميزان هم افزايي و ارتقاي سطح سرمايه‌ي اجتماعي و توسعه و بسط شبكه هاي كسب وكار در درون خوشه از محوري ترين فعاليتها در اين فرآيند شناخته مي شوند.

عامل توسعه‌ي خوشه: 

مسئوليت مستقيم اجراي فرآيند توسعه در خوشه بر عهده‌ي عامل توسعه‌ي خوشه، مي‌باشد. عامل توسعه‌ي خوشه فردي است با تحصيلات و تجربه‌ي كافي و مرتبط با توسعه‌ي كسب وكارهاي اقتصادي .

ذينفعان خوشه :كليه‌ي واحدهاي زيرمجموعه‌ي خوشه، تشكل ها،NGO ها ، ارائه كنندگان خدمات كسب و كار (BDS) ، خريداران، واسطه ها و تامين کنندگان مواد اوليه و ماشين آلات ، پيمانکاران فرعي،صادر کنندگان،تامين کنندگان ،نهادهاي مختلف پشتيبان ، مشاوران ، بانکها و موسسات مالي و بيمه اي ، واحدهاي مربوط به سيستم حمل و نقل و ساير تامين کنندگان که توليد و خوشه را به طور مستقيم و غير مستقيم تسهيل مي کنند.

شبكه‌ي کسب و کار : 

به مجموعه اي از واحدهاي كسب وكار اطلاق مي شود كه براي مواجهه با مشكلي مشترك و يا استفاده از فرصتي مشترك با هم همكاري نمايندکه به دو شكل ثبت شده و ثبت نشده وجود دارند. شبكه ها معمولاً به صورت ثبت نشده شكل گرفته و در صورت اقتضا در قالب انجمن، تعاوني، كنسرسيوم، شركت سهامي و ... ثبت مي شوند.