گزارش 2 ماهه ی شهریور و مهر

                                               شماره : 123

تاریخ:1/8/1395

جناب آقای مهندس بنام                                                                          

مدیر عامل  محترم شرکت شهرکهای صنعتی استان

سلام علیکم

احتراما بدین وسیله  گزارش عملکرد  دو ماهه شهریور و مهرماه 95 جهت اطلاع  ارسال می گردد خواهشمند است  دستور  فرمایید  حق الزحمه دو ماهه فوق پرداخت گردد.                

با تشکر

نوربخش باباخانی

عامل توسعه خوشه دستبافته های استان

شماره : 123

تاریخ:25/7/1395

فرم ارایه گزارش کارکرد دو ماهه شهریورومهرماه 95  خوشه  دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

قرارداد شماره: 428/94

مورخ: 20/3/1394

موضوع توسعه خوشه: دستبافته های استان

جناب  آقای مهندس:  بنام

مدیر عامل محترم  شرکت  شهرکهای صنعتی استان کهگیلویه وبویراحمد

با عنایت  به انجام  فعالیتهای  به شرح زیر در دوماه  گذشته  و بر اساس قرارداد فیمابین خواهشمند است  دستور فرمایید. حق الزحمه دو ماهه تیرومرداد 95 اینجانب  پرداخت  گردد.

ردیف

عنوان فعالیت انجام شده

توضیح فعالیت

کدفعالیت در سند برنامه عمل

شماره گزارش تفصیلی فعالیت در پیوست

1

ارایه گزارش تجارب موفق

-

-

38

2

شرکت در نمایشگاه بین المللی فرش دستبافت تهران (26)

توسعه بازار

5

39

3

شرکب سه واحد ازذی نفعان حوشه در نمایشگاه صنایع دستی اصفهان با همکاری سازمان میراث فرهنگی

توسعه بازار

23

40

4

شرکت سه واحد شرکت سهامی فرش واتیه وهنرایلیاتی درنمایشگاه اقتصاد مقاومتی بزرگداشت کنگره شهدای استان

توسعه بازار 

28

41

5

شرکت در نمایشگاه دوروزه صنایع دستی سازمان بهزیستی باهشتادبافنده

توسعه بازار

28

42

6

تهیه سند برنامه عملیاتی سال دوم

-

-

43

نام ونام خانوادگی  عامل  توسعه خوشه : نوربخش باباخانی                  

تاریخ وامضا

 شماره گزارش تفصیلی (38)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه شهریورومهرماه عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                   سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:    ارایه تجارب موفق خوشه

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:

عنوان  استراتژی مربوطه: گزارش نجارب موفق خوشه

1- اهداف اجرای فعالیت:

اطلاع رسانی وانتشار تجارب موفق خوشه دستبافته های استان  شامل بازارچه -طراحی- مراکزرنگرزی وریسندگی مشرک که ایجادشدند وسایر فعالیت های موفق خوشه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

معرفی فعالیت های انجام شده موفق

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه  ومعرفی فعالیتهابه سازمانهای پشتیبان و حامی

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

کلیه واحد

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

اموز شگاه هنر ایلیاتی یاسوج-رنگین کمان احساس واندیشه

-

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

  ارایه گزارش پیشرفتهای توسعه خوشه  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه  باسازمانهای حامی -حرکت به سوی توسعه بازار

 شماره گزارش تفصیلی (39)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه شهریورومهرماه عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                   سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:    شرکت در بیست وپنجمین نمایشگاه فرش دستبافت تهران

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:   5

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

توانمندسازی ذینفعان ,بازدید از نمایشگاه ,اشنایی با محصولات وتولیدات کشور,حساس سازی واعتمادسازی

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

تهیه دعوت نامه کتبی و گفتگوی تلفنی برای شرکت ذی نفعان درتور

اطلاع رسانی وارسال دعوت نامه وتماس تلفنی با ذینفعان خوشه  وسازمانهای پشتیبان و حامی

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

17نفراز ذی نفعان

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

اموز شگاه هنر ایلیاتی

-

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

100000000

85000000

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

  اشنایی با مهمترین رویداد داخل کشور و محصولات فرش دستبافت استانها ,اشنایی با پیشرفتهای توسعه خوشه -تعامل با ذینفعان خوشهافزایش سرمایه احتماعی خوشه -اشنایی با یازار فرش  وتولیدکنندگان حرکت به سوی بازارهای هدف ,اعتمادسازی

 شماره گزارش تفصیلی  (40)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه شهریورومهرماه عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                   سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:    شرکت سه بنگاه (ذی نفعان خوشه)درنمایشگاه صنایع دستی اصفهان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:    23

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

اطلاع رسانی به اعضای خوشه دستبافته های برای شرکت در نمایشگاه -  اشنایی با توسعه بازار, اشنایی تولید کنندگان سایر استانها,افزایش سرمایه اجتماعی خوشه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

همکاری  برای اطلاع رسانی وتشویق اعضا برای شرکت در نمایشگاه

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای مشارکت فعال در نمایشگاه ومعرفی محصولات استان 

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

سه واحد از ذی نفعان (زاکرس,پردیس هنر یاسوج و

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

-

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

   اشنایی با تولیدات سایر استانها  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه با سایر تولید کننده ها -اشنایی باتوسعه بازارحرکت به سوی بازارهای هدف ,اعتمادسازی

شماره گزارش تفصیلی (41)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه شهریورومهرماه عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                    سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:    شرکت سه بنگاه (ذی نفعان خوشه)درنمایشگاه اقتصاد مقاومتی (بزرگداشت کنگره 1880شهید استان )

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:    28

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

اطلاع رسانی به اعضای خوشه دستبافته های برای شرکت در نمایشگاه -  اشنایی با توسعه بازار, اشنایی تولید کنندگان باسلایق مشتریان,افزایش سرمایه اجتماعی خوشه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

همکاری  برای اطلاع رسانی وتشویق اعضا برای شرکت در نمایشگاه

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای مشارکت فعال در نمایشگاه ومعرفی محصولات استان درراستای اقتصاد مقاومتی 

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

حوشه وسه واحد از ذی نفعان (اتیه ,هنر ایلیاتی وشرکت سهامی فرش

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

-

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی وشرکت سهامی فرش

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

   اشنایی با تولیدات استان -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه با سایر تولید کننده ها -اشنایی باتوسعه بازارحرکت به سوی بازارهای هدف ,اعتماد سازی وحساس سازی

شماره گزارش تفصیلی (42)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه شهریورومهرماه عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                       سال دوم

عنوان فعالیت:    شرکت هشتاد نفر بافنده (ذی نفعان خوشه) بااموزشگاه هنر ایلیاتی درنمایشگاه صنایع دستی بهزیستی استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل:   28

عنوان  استراتژی مربوطه: توسعه بازار

1- اهداف اجرای فعالیت:

اطلاع رسانی به اعضای خوشه دستبافته های برای شرکت در نمایشگاه -  اشنایی با توسعه بازار, اشنایی تولید کنندگان باسلایق مشتریان,افزایش سرمایه اجتماعی خوشه

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

همکاری  برای اطلاع رسانی وتشویق اعضا برای شرکت در نمایشگاه

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه برای مشارکت فعال در نمایشگاه ومعرفی محصولات استان درراستای اقتصاد مقاومتی 

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

حوشه وسه واحد از ذی نفعان (اتیه ,هنر ایلیاتی وشرکت سهامی فرش

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

-

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ومیراث فرهنگی وشرکت سهامی فرش

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

   اشنایی با تولیدات سایر استانها  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه با سایر تولید کننده ها -اشنایی باتوسعه معرفی توانمندی بافندگان استان ,اعتمادسازی وحساس سازی

 شماره گزارش تفصیلی (43)

گزارش تفصیلی کارکرد  دوماهه شهریورومهرماه عامل توسعه خوشه

خوشه صنعتی: دستبافته های داری استان  نام عامل توسعه   نوربخش باباخانی  نام ناظرفنی:  رضا شمس

سند برنامه:                 سال دوم ⃝              

عنوان فعالیت:  تهیه و  ارایه برنامه عملیاتی سال دوم خوشه دستبافته های استان

کد فعالیت  در سند برنامه عمل: -

عنوان  استراتژی مربوطه: -

1- اهداف اجرای فعالیت:

اتهیه برنامه عمل سال دوم درراستای سه محور (حساس سازی وافزایش سرمایه اجتماعی ,اصلاح سیستم تامین مواداولیه و توسعه بازار

2-اقدامات

برنامه (اقدامات پیش بینی  شده)

عملکرد ( اقدامات انجام  شده)

معرفی برنامه ها و فعالیت های خوشه در سال دوم

اطلاع رسانی به ذینفعان خوشه  ومعرفی برنامه هاو فعالیتهابه سازمانهای پشتیبان و حامی

3-فعالان ونقش آفرینان  در اجرای  فعالیت

تعدادواحدهای

تولیدی ذی نفع

نوع دقیق کسب و  کار واحدها

تعداد و نام BDS های درگیر

تعداد و نام تشکل ها و شبکه های درگیر

تعداد و نام سازمان های پشتیبانی کننده

کلیه واحد

بافندگان  فرش و گلیم -تولید کنندگان و ذی نفعان

همه BDS های درگیر

-

سازمان حامی  شامل: شرکت شهرکهای صنعتی ,میراث فرهنگی وهمه سازمانهای حامی خوشه

4-هزینه های انجام فعالیت

هزینه های پیش بینی شده

هزینه های انجام شده

منابع تأمین

850000000

سازمان صنایع کوچک

5-دستاوردها و اثرات اجرای فعالیت

   ارایه گزارش پیشرفتهای توسعه خوشه  -تعامل با ذینفعان خوشهتعامل ذی نفعان خوشه باسایراعضاو باسازمانهای خامی -حرکت به سوی بازارهای هدف تکمیل حلقه های مفقوده خوشه ,رونق کسب وکار خوشه