معرفی دسته محصولات خوشه

معرفی دسته محصولات خوشه

 خوشه دستبافته های استان شامل دستبافته ها به شرح ذیل می باشد:

1.      فرش

2.      تابلو فرش

3.      گبه

4.      گلیم- گلیم مشته

5.      جاجیم

6.       گچمه