كميته استاني

کمیته استانی

ه منظورانجام هماهنگي لازم جهت هدايت و حمايت كلي از پروژه هاي توسعه ی خوشه اي استان و كمك به تأمين اعتبارت مورد نياز ذيل برنامه هاي عمل پروژه هاي توسعه ی خوشه اي در هر استان کمیته ای تحت عنوان کمیته استانی توسعه ی خوشه های کسب و کار تشکیل خواهد شد

اعضای کمیته استانی توسعه ی خوشه های کسب و کار به شرح زیر خواهد بود:

•معاون برنامه ريزي استاندار( به عنوان رئيس)

•مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان( به عنوان دبير)

•رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

•رئیس سازمان تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان

•رئیس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان

•رئیس سازمان جهاد كشاورزي استان

•رئیس سازمان ميراث فرهنگ و گردشگري استان

•رئیس اتاق بازرگاني صنايع و معادن استان

•سرپرستي بانك صنعت و معدن استان و سایر بانکها در صورت نیاز

•سایر نهادها بنا به اقتضا

احکام مربوط به اعضای کمیته استانی با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی استان و توسط معاون برنامه ریزی استانداری صادر می شود. اعضاي كميته ی استاني توسعه ی خوشه¬ها بنا به دعوت رسمي معاون برنامه ريزي استاندار در جلسات حضور خواهند داشت.

تبصره(1): ذیل کمیته استانی توسعه ی خوشه ها یک کمیته کارشناسی قراردارد که اعضای آن عبارتند از کارشناسان و نمایندگان نهادهای عضو کمیته استانی. دبير خانه كميته کارشناسی در شرکت شهرکهای صنعتی استان مستقر مي باشد. این کمیته به طور مداوم نشست های کارشناسی را در حوزه های مرتبط با وظایف کمیته استانی برگزار کرده و نتایج آن را جهت طرح و تصویب در کمیته برای ان ارسال می نماید.

وظایف کمیته استانی خوشه ها به شرح زیر خواهد بود:

•اجراي منويات و سياستهاي مرتبط با توسعه ی خوشه های کسب و کار در سطح استان

•حمايت و ايجاد هماهنگي بين دستگاهها در سطح استان

•تصويب اولويت ها در توسعه ی خوشه ها به منظور اجراي پروژه توسعه ی خوشه ها( به طور ساليانه)

•پيش بيني منابع مالي مورد نياز براساس برنامه توسعه ی خوشه هاي استان

تبصره(2): هزينه هاي مربوط به عامليت توسعه ی خوشه توسط سازمان كارگزار توسعه وهزينه هاي اجراي پروژه هاي توسعه اي خوشه با مشاركت همه سازمانهاي پشتيبان تامين مي گردد. مبناي مداخله و حمايت مالي سازمانهاي پشتيبان سند برنامه عمل مصوب شوراي هماهنگي توسعه خوشه ها مي باشد.

•نظارت عالي بر توسعه ی خوشه هاي کسب و کار استان

تشکیل جلسات کمیته استانی:

•جلسات کمیته استانی با هماهنگی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی و با دعوت رسمی معاون برنامه ریزی استاندار از اعضا تشکیل می گردد.

•تعداد و زمان تشکیل کمیته های استانی متناسب با اقتضائات و شرایط استان و با پیشنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تعیین می گردد. اما به طور معمول سالیانه برگزاری حداقل 2 جلسه کمیته استانی با فاصله زمانی شش ماهه ضروری است.

•دستور جلسات مرتبط با جلسات کمیته استانی با پیشنهاد و هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی استان و با تأیید معاون برنامه ریزی استانداری تعیین می گردد.

•خروجی جلسات این کمیته در قالب صورتجلسات مربوطه توسط شرکت شهرکهای صنعتی استان( به عنوان دبیر جلسه) ثبت شده و موارد مطروحه و تصمیمات متخذه مندرج در صورتجلسات با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی استان و با نامه رسمی معاون برنامه ریزی استانداری جهت اجرا به نهادها و دستگاههای عضو کمیته و سایر دستگاهها بنا به اقتضا ارسال می شود. شرکت شهرکهای صنعتی استان نسخه ای از صورتجلسات را برای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران ارسال می نماید.