کمک به واحدهای نخریسی دستریس ومراکزرنگرزی درارتقا تجهیزات واستفاده از تکنولوژی روزدرخوشه

عنوان طرح: کمک به واحدهای نخریسی دستریس ومراکزرنگرزی  درارتقا تجهیزات واستفاده از تکنولوژی روزدرخوشه

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی تولیدات ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  سازمانهای پشتیبان  وافزایش درامد خوشه کمک به واحد های ریسندگی ورنگرزی برای ارتقا تجهیزاتشان ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی وافزایش تولید ودرامد افرادگردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,اعتمادسازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی ,کمک به واحدهای رسندگ ورنگرزی ,ارتقاتجهیزات .

شرح خدمات:ازطریق ارتقاتجهیزات  تهیه مواد اولیه  ضمن کیفی سازی تولید فعالیت های خوشه توسعه وگسترش می یابد,فروش بیشتر می شود

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح : افزایش سطح درامد افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,

مشارکت نهادهای پشتیبان,ایجاد همکاری در خوشه.تامین مواداولیه کیفی

ذینفعان طرح: تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافها ونهاد های پشتیبان   مبلغ پیشنهادی:500میلیو ن ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخرادماه نودوشش