کمک به ایجاد واحدازمایشگاه کنترل کیفی مواد اولیه خوشه دستبافته های استان

عنوان طرح: کمک به ایجاد واحدازمایشگاه کنترل کیفی مواد اولیه خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی تولیدات ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  وافزایش درامد خوشه ایجادواحد ازمایشگاه کنترل کیفی  ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی وافزایش تولید ودرامد افرادگردد. کیفیت افزایش یابد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,اعتمادسازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی ,ایجاد واحد کنترل کیفی ,ازمایشگاه کنترل کیفی دستبافته ها

شرح خدمات:ازطریق ازماییشگاه کنترل کیفی مواد اولیه  ضمن کیفی سازی تولید فعالیت های خوشه توسعه وگسترش می یابد,فروش بیشتر می شود.توسعه بازار ممکن می گردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح : افزایش سطح درامد افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,افزایش تولیدات خوشه, تامین مواداولیه کیفی

ذینفعان طرح: تمام تولیدکننده ها وفروشنده های دستبافته ها

مبلغ پیشنهادی:500میلیو ن ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش