گزارش 6 جدولی کنسرسیوم ها

نام كنسرسيوم

محصولات صادراتي

وضعيت كنسرسيوم ( ü )

تعداد اعضائ كنسرسيوم  

نام برند صادراتي كنسرسيوم    (در صورت وجود)

تعداد فعاليت- هاي بازاريابي انجام شده

ارزش صادرات انجام شده توسط كنسرسيوم  (ميليون ريال)

مقصد صادرات

سرمايه در گردش مورد نياز كنسرسيوم (ميليون ريال)

مذاكرات اوليه

نرم

سخت

كشور

ميزان صادرات انجام شده(ميليون ريال)

خوشه دست بافته های استان

فرش،تابلو فرش،گبه،گلیم،گلیم نقش برجسته

گچمه ،جاجیم

*

5

30000

 جدول 1 - گزارش كنسرسيوم صادراتی  خوشه دست بافته ها ی استان کهگیلویه و بویر احمد

توضيحات جدول يك:

الف- شرايط كنسرسيوم با وضعيت نرم: سه شرط زير برقرار باشد.

-       تشكيل كنسرسيوم بصورت اعضاي مشخص و ثابت باشد.

-       چند فعاليت مشترك بين اعضا صورت گرفته باشد(حداقل دو فعاليت)

-        توافق نامه يا مرام نامه به امضا و تاييد اعضا رسيده باشد.

ب- شرايط كنسرسيوم با وضعيت سخت: يكي از دو شرط زير برقرار باشد.

-       كنسرسيوم در داخل كشور يا در يك بازار هدف به ثبت رسيده و فعال باشد.

-       كنسرسيوم در قالب يك برند مشترك به صادرات محصول بپردازد.

ج-فعاليت هاي بازاريابي شامل مطالعات بازار، چاپ كاتالوگ، ايجاد سايت، اخذ غرفه در نمايشگاه خارجي و دكوراسيون آن،  اعزام هيات تجاري، دعوت از هيات خارجي، اجاره دفتر يا انبار در بازار هدف، ارسال محصولات بطور نمونه، ايجاد پايانه صادراتي و ... مي شود.

د- صادرات انجام شده: در دو حال زير محسوب مي شود.

-       صادرات توسط خود شركت كنسرسيوم صورت گيرد.

-       صادرات توسط اعضاي كنسرسيوم كه منتج از فعاليت هاي بازاريابي مشترك باشد صورت گيرد.

جدول 2- اعضاي كنسرسيوم صادراتي خوشه دست بافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

رديف

نام و نام خانوادگي

نام واحد

نوع فعاليت( ü )

شماره تماس(موبايل)

توليدي

بازرگاني

1

 رامین دستاران

 کهن بافت ایلاتی

*

*

  09178449840

2

 مهران بالان

آتیه  

*

  09173418615

3

 احسان رضایی

 پردیس هنر یاسوج

*

 

  09173419199

4

 رضا ولایتی

هنر ایلیاتی  

*

 

  09176613818

5

 بهمن شهبازی

پژوهش هنر ایلیاتی  

*

 

  09164705802

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 3- فعاليت هاي توسعه بازار انجام شده

 كنسرسيوم صادراتی خوشه دست بافته های استان کهگیلویه و بویر احد

رديف

فعاليت هاي توسعه بازار انجام شده توسط كنسرسيوم

هزينه انجام شده

كل هزينه (ميليون ريال)

سهم اعضاء (ميليون ريال)

سهم شركت شهركهاي صنعتي استان

(ميليون ريال)

ديگر دستگاهها

نام دستگاه

هزينه انجام شده (ميليون ريال)

1

شرکت در نمایشگاه اصفهان

20

20

0

میراث فرهنگی

0

2

شرکت در نمایشگاه شیراز

15

15

0

میراث فرهنگی

0

3

نمایشگاه صنایع دستی بندر عباس

25

25

0

میراث فرهنگی

0

4

نمایشگاه صنایع دستی گرگان

30

30

0

میراث فرهنگی

0

5

شرکت در نمایشگاه توانمند سازی روستاییان و عشایر در تهران

48

10

24

بانک کار آفرینی امید

0

جدول 4- فعاليت هاي توسعه بازار پيشنهادي تا آخر شهريور ماه96

 كنسرسيوم صادراتي خوشه دست بافته های استان کهگیلویه و بویر احمد

رديف

فعاليت توسعه بازار پيشنهادي تا 31/06/96

برآورد هزينه مورد نياز(ميليون ريال)

1

شرکت در نمایشگاه کشور عراق

50

2

3

شرکت در نمایشگاه های داخلی

500

4

شرکت در نمایشگاه های داخل استان

50

جدول 5- تامين زيرساخت مورد نياز جهت رقابت پذيري محصولات

كنسرسيوم صادراتي خوشه دست بافته ها استان کهگیلویه و بویر احمد

رديف

امكانات مورد نياز جهت رقابت پذير شدن محصولات براي صادرات

تعداد

هزينه واحد

هزينه كل(میلیون ریال)

1

تجهیزات بسته بندی صادراتی

1

6000

6000

2

بررسی، مطالعه و ایجاد برند مشترک در محصولات خوشه

1

1000

1000

3

4

مطالعه بازارهای هدف صادراتی

3 مطالعه

500

1500

راه اندازی شرکت مدیریت صادرات

1 شرکت

200

200

جمع

-       توضيحات جدول پنج:

-       الف- امكانات مورد نياز شامل موارد زير مي شود:

-        مطالعات به منظور بررسي شرايط رقابت پذير نمودن محصولات كنسرسيوم

-        ماشين آلات مورد نياز جهت ارتقاي فناوري توليد،  بهبود كيفيت و كاهش قيمت تمام شده

-       تجهيزات بسته بندي صادراتي(منظور امكانات و مواد مصرفي براي يك بسته بندي خاص صادراتي بوده كه در حال حاضر توسط اعضاي كنسرسيوم انجام نمي شود )

   

جدول 6- مشخصات شركت كنسرسيوم صادراتی خوشه دست بافت های استان کهگیلویه و بویر احمد

رديف

نام شركت

محل ثبت شركت(ايران يا هر كشور ديگر با ذكر نام)

شماره ثبت

شناسه ملي شركت

نام مديرعامل

شماره تماس مديرعامل

جدول 7- صادرات انجام شده توسط

كنسرسيوم صادراتي خوشه دست بافته های استان کهگیلویه وبویر احمد

رديف

نام محصول صادراتي

ارزش صادرات انجام شده(ميليون ريال)

وزن صادرات انجام شده(تن)

مقصد

در چه ماه(شمسي) صادرات صورت گرفته است

كانال صادراتي( ü )

شركت  ثبتي كنسرسيوم

اعضا

شركت مديريت صادرات

توضيح: صادراتي مورد نظر است كه با بازاريابي مشترك صورت مي گيرد.