توسعه فعالیت کنسرسیوم صادراتی خوشه دستبافته های استان

عنوان طرح:توسعه فعالیت کنسرسیوم صادراتی خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات خوشه وعرضه ان به بازارهای هدف وهمچنین بالا بردن سطح حمایت نهادها ازتولیدات خوشه ,توسعه کنسرسیوم صادراتی ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش عرضه تولیدات متناسب با سلایق مشتری گردد.وبه توسعه بازارمنجرگردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه, اعتمادسازی, سرمایه اجتماعی, تحول در عرضه تولیدات استان  ,شبکه سازی,بازارهدف,کنسرسیوم صادراتی,توسعه بازار

شرح خدمات:ازطریق کنسرسیوم صادراتی  فعالیت عرضه تولیدات خوشه متحول میشود طبق سفارش مشتری تولیدکالا می شود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد. توسعه بازارداخلی وخارجی میسرمی شود.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه وعرضه ان ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,تولید براساس بازار هدف, فعالیت توسعه بازار داخلی وخارجی ,افزایش تولیدات برای فروش وعرضه. ایجاد همکاری در خوشه وشبکه سازی با مشارکت

نهادهای پشتیبان,

ذینفعان طرح:  شامل همه تولیدکننده هاوبافنده هاوطراحان واعضای کنسرسیوم صادراتی ورنگرزها وریسنده ها و فروشنده وخریداران دستبافته ها ونهاد های پشتیبان خوشه

مبلغ پیشنهادی:1000میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش