مطالعه وبررسی برای ایجاد خانه قرش وسایر دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  وجودخانه فرش خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.خانه فرش دراستان شروع به فعالیت نماید.

کلید واژه ها: خوشه ,توسعه خوشه,خانه فرش ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی, نهادهای پشتیبان, ایجاد موزه فرش

شرح خدمات:ازطریق خانه فرش فعالیت های خوشه اطلاع رسانی میشودومسایل خوشه طرح میشود وراهکارارایه میگردد,مرکزی برای پایگاه اطلاعات خوشه ونمونه تولیدات خوشه ایجادگردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,حفظ میراث فرهنگی استان با مشارکت نهادهای پشتیبان.ایجاد موزه یاخانه فرش.

ذینفعان طرح:کلیه اعضای خوشه

مبلغ پیشنهادی:800میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش