جلسه بررسی کارکرد تیم توسعه خوشه

  • جلسه بررسی کارکرد تیم توسعه خوشه

    جلسه بررسی کارکرد تیم توسعه خوشه با جضور مهندس بنام مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی مهندس خواجوی معاون صنایع کوچک ومهندس باقری کارشناس روابط عمومی وآموزش خوشه وآقای رفیعی کارشناس توسعه بازار وتیم توسعه 1396/8/22

  • جلسه بررسی کارکرد تیم توسعه خوشه.

    جلسه بررسی کارکرد تیم توسعه خوشه با جضور مهندس بنام مدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنعتی مهندس خواجوی معاون صنایع کوچک ومهندس باقری کارشناس روابط عمومی وآموزش خوشه وآقای رفیعی کارشناس توسعه بازار وتیم توسعه 1396/8/22

  • جلسه بررسی کارکرد تیم توسعه خوشه..