برگزاری کارگاههای اموزشی مرتبط با فعالیتهای خوشه

عنوان طرح: برگزاری کارگاههای اموزشی مرتبط با فعالیتهای خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:200میلیون ریال  منابع ملی وداخلی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:برگزاری کارگاههای اموزشی برای دینفعان خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  کارگاه اموزشی برای خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.متناسب با نیازسنجی وخواست ذی نفعان کارگاه تشکیل وفعال می گردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,کارگاه اموزشی,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,حساس سازی,نهادهای پشتیبان. نیاز خوشه ,نیازسنجی

شرح خدمات:ازطریق کارگاه اموزشی فعالیت های خوشه اطلاع رسانی میشود ومسایل خوشه طرح می شود وراهکارارایه میگردد.متناسب با نیازکارگاه اموزشی برگزارمی گردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,برگزاری کارگاه برای پاسخ به نیازذینفعان خوشه با مشارکت نهادهانی پشتیبان درراستای تغییرنگرش افراد خوشه.

ذینفعان طرح: تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان درگیر

مبلغ پیشنهادی:200میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش