برگزاری کارگاه اموزشی کیفیت ورعایت استانداردها درخوشه

عنوان طرح: برگزاری کارگاه اموزشی کیفیت ورعایت استانداردها درخوشه 

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات خوشه وعرضه ان به بازارهای داخلی وخارجی وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها ازتولیدات خوشه ,رعایت استانداردهای بافت  ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش عرضه تولیدات متناسب با سلایق مشتری گرددو تولید براساس سفارش انجام گیرد,بارعایت استانداردها کیفیت کالا تضمین می گردد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه, ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,تحول در عرضه تولیدات استان  , کیفیت,رعایت استانداردها منجربه توسعه بازارمی شود.

شرح خدمات:ازطریق کیفیت ورعایت استانداردهای بافت  فعالیت عرضه تولیدات وفروش خوشه متحول میشود , براساس سفارش مشتری کالاتولید می شود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد. کیفیت کالاومحصولات تضمین می شود ,مشتری مداری محقق می گردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه وعرضه ان ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,تولید براساس استانداردهای بازار هدف ,اشتغالزایی ودرامدزایی خوشه مشارکت نهادهای,ایجاد همکاری در خوشه وتولیدبراساس استاندارد شکل می گیردو

ذینفعان طرح:   شامل کلیه اعضای درگیرخوشه  

مبلغ پیشنهادی: 150میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش