برگزاری کارگاه ودوره اموزشی بازاریابی وفروش وتبلیغات در خوشه دستبافته های استان

عنوان طرح:برگزاری کارگاه ودوره اموزشی بازاریابی وفروش وتبلیغات  در خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات خوشه وعرضه ان به بازارهای داخلی وخارجی وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها ازتولیدات خوشه ,برگزاری کارگاه ودوره اموزش بازاریابی وفروش وتبلیغات   ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش عرضه تولیدات متناسب با سلایق مشتری گرددو تولید براساس سفارش انجام گیرد,بایددرنظرگرفت که تبلیغات هزینه نیستوموجب فروش خواهدشد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه, ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,تحول در عرضه تولیدات استان  ,شبکه سازی,بازارهدف, تبلیغات وفروش ,توسعه بازار

شرح خدمات:ازطریق مطالعه بازار  فعالیت عرضه وفروش تولیدات خوشه متحول میشود طبق سفارش مشتری تولیدکالا می شود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد. وتوسعه بازار میسرمی شود

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه وعرضه ان ,افزایش حساسیت و بالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,تولید براساس بازار هدف اشتغالزایی و درامدزایی خوشه, ایجاد همکاری در خوشه وشبکه سازی فروش,توسعه بازاروتوسعه فروش.

ذینفعان طرح: کلیه تولیدکننده هاوفروشنده های دستبافته ها کنسرسیوم صادراتی

.مبلغ پیشنهادی:200میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش