برگزاری جلسات شورای راهبری وکمیته استانی خوشه

عنوان طرح: برگزاری جلسات شورای راهبری وکمیته استانی خوشه

ارائه دهنده:CDA

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:10میلیون ریال  منابع استانی وداخلی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:برگزاری جلسات شورای راهبری وکمیته استانی خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیغی اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان برگزاری جلسات کمیته استانی وشورای راهبری خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.برنامه های سندعمل سالیانه راتصویب نمایند.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه, ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی  ,حساس سازی,نهادهای پشتیبان,کمیته استانی وشورای راهبری

شرح خدمات:ازطریق برگزاری جلسات فعالیت های خوشه اطلاع رسانی میشود اخبار ومسایل خوشه طرح می شود وراهکارارایه میگرددوتصمیمگیری میشود برنامه عمل وسندبرنامه عمل مصوب می شود

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی, مشارکت نهادهای پشتیبان,ایجاد همکاری درخوشه وتصمیمگیری

درباره برنامه ها وفعالیت های خوشه .

ذینفعان طرح: تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:10میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش