برگزاری جلسات مستمرباسازمانهای پشتیبان استانی خوشه دراستان وشهرستانهای تابعه

عنوان طرح: برگزاری جلسات مستمرباسازمانهای پشتیبان استانی خوشه دراستان وشهرستانهای تابعه

ارائه دهنده:CDA

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:50میلیون ریال  منابع استانی وداخلی بامشارکت نهادهای ذی ربط

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی هفت ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:برگزاری جلسات مستمراستانی بانهادهای پشتیبان خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیغی اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان برگزاری جلسات مستمر استانی باسازمانهای پشتیبان خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گرددوارایه طریق برای فعالیت خوشه گردد.

کلید واژه ها:خوشه, توسعه خوشه, ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی, حساس سازی, نهادهای پشتیبان, جلسات,تهادهاوسازمانهای پشتیبان استانی  وشهرستانی

شرح خدمات:ازطریق برگزاری جلسات فعالیت های خوشه اطلاع رسانی میشود اخبار ومسایل خوشه طرح می شود وراهکارارایه میگرددوتصمیمگیری میشودبانهادهای پشتیبان دراستان وشهرستانهای استان  به منظور هماندیشی وهماهنگی بهتردربرگزاری جلسات وانجام فعالیت های مصوب.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح : ضمن ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی, مشارکت نهادهای پشتیبان,ایجاد همکاری درخوشه وتصمیمگیری برای بهبودوتوسعه فعالیتهای خوشه وهماهنگی بیشتروبهتربرای انجام فعالیتهای مشترک.

ذینفعان طرح: تولیدکننده هاوبافنده هاوطراحان ورنگرزها وریسنده هاوفروشنده دستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:50میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش