معرفي جغرافياي خوشه

جغرافیای خوشه شامل: روستاهای سادات محمودی و کاکان در شهرستان بویراحمد، روستاهای بیدزرد، سربیشه، ماهور باشت و باباکلان در شهرستان گچساران، شهر دهدشت در کهگیلویه و شهر لنده و روستاهای سرآسیاب، مونه، مال ملا در شهرستان لنده و شهر چرام در شهرستان چرام می باشند.

تعداد واحد ها و کار گاه ها را از 45تا 75 واحد بیان نموده اند .و تعداد افراد بافنده دستبافته های خوشه را نیز از 6000تا 30000نفر،سازمانهای مختلف اعلام نموده اند.از انجا که 90درصد تولید را تولید خانگی و در منزل ذکر کرده اند و 10درصد تولید خوشه را کار گاهی و به صورت واحد های کار گاهی اعلام نموده اند.ولذاآمار های گوناگون وگاه متناقض توسط سازمانهای پشتیبان اعلام و بیان گردیده است به عنوان مثال بعضا مشاهده شده است که یک واحد گارگاهی یا یک تعاونی ضمن اینکه در آمار سازمان صنعت،معدن و تجارت آمده در آمار سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری نیز قید شده و در لیست آمار اداره کا کار و تعاون اجتماعی نیز تکرار گردیده است در صورتی که فقط یک واحد کارگاهی است بنابر این نیاز است که آمار های موجود مورد باز نگری و تصحیح قرار گیرد ودر نهایت بر اساس آمار واقعی خوشه بتوان اطلاعات را تحلیل نمود.