برگزاری همایش وسمینار پیرامون مسایل وموانع خوشه

عنوان طرح: برگزاری همایش وسمینار پیرامون مسایل وموانع خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:500میلیون ریال  منابع ملی  بامشارکت نهادهای پشتیبان

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:برگزاری همایش وسمینارمربوط به مسایل خوشه دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان  برگزاری همایش وسمیناردر خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه ویه چالش کشاندن فعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.اسبب شناسی خوشه انجام گیرد.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه,همایش,سمینار ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,حساس سازی,نهادهای پشتیبان مسایل وچالشهای خوشه ,اسیب شناسی خوشه ,ارائه راهکار

شرح خدمات:ازطریق همایش وبرگزاری سمینار در خوشه اطلاع رسانی میشود ومسایل خوشه طرح می شود وراهکارارایه میگردد.چالشها مطرح میگرددوبرای فعالیت توسعه ای خوشه برنامه پیشنهاد می گردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,بررسی چالشهای پیش روی توسعه خوشه ,ارائه راهکاربرای توسعه خوشه استان ,افزایش اشتغال مولددراستان با مشارکت نهادهای پشتیبان وایجاد همکاری بین ذی نفعان خوشه.

ذینفعان طرح: تولیدکننده هاوبافنده هاوطراحان ورنگرزها وریسنده های دستبافته ها وکلیه افراد درگیر درخوشه ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:500میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش