اطلاع رسانی خوشه به وسیله رسانه ها وجرایدمحلی واستانی

عنوان طرح: اطلاع رسانی خوشه به وسیله رسانه ها وجرایدمحلی واستانی

ارائه دهنده:BDS تخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:100میلیون ریال   منابع استانی وداخلی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح: اطلاع رسانی دستبافته های استان بوسیله رسانه ها وجراید

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح اگاهی ذینفعان خوشه وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها وسازمانهای پشتیبان اطلاع رسانی خوشه ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش سرمایه اجتماعی گردد.

کلید واژه ها:خوشه,توسعه خوشه,رسانه,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی,حساس سازی,نهادهای پشتیبان

شرح خدمات: ازطریق رسانه ها فعالیت های خوشه اطلاع رسانی می­شود اخبار ومسایل خوشه طرح می شود وراهکارارایه میگردد.

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح دانش افراد خوشه ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,

مشارکت نهادهای پشتیبان,ایجاد همکاری در خوشه.اطلاع رسانی به موقع

ذینفعان طرح: تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده دستبافها ونهاد های پشتیبان وفروشنده ها و...

مبلغ پیشنهادی:100میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش