مراحل اجراي پروژه توسعه

مراحل اجرای پروژه توسعه

بمنظور اجراي فرآيند توسعه‌ي خوشه، پروژه توسعه‌ي خوشه در قالب فازهاي كلي زير به اجرا در مي آيد :

فاز اول - مطالعه شناختي : 

بمنظور تحليل وضعيت موجود خوشه و فضاي ملي و جهاني حاكم بركسب و كار مربوطه، مطالعه اي كتابخانه اي و ميداني بر اساس متدولوژي برگرفته از يونيدو به اجرا در مي آيد. مطالعه صرفاً يك مطالعه تئوريك نبوده و مي بايست دقيقاً معطوف به مختصات خوشه و جهت ارائه روش ها و راهكارهاي رفع مشكلات و ارتقاي خوشه به سطح مناسبي از توسعه يافتگي تهيه و ارائه شود. مدت زمان انجام مطالعه شناختي توسط عامل توسعه، 3 تا 4 ماه مي باشد.

فاز دوم- اعتماد سازي : 

نظر به اينكه فرآيند توسعه نيازمند سطح مناسبي از سرمايه اجتماعي و تعامل مثبت بين اعضاي خوشه و همين طور اعضاي خوشه و ساير مراكز دولتي و غير دولتي (نهادهاي پشتيبان) مي باشد، ضروري است از طرق مختلف علمي و عملي از جمله انجام پروژه هاي اعتمادساز و كوتاه مدت مانند"حمايت ازشرکت در نمايشگاه و انجام بازديدهاي مشترک و ..." ، نسبت به ارتقاء سطح اعتماد ذينفعان خوشه اقدام شود. فرآيند اعتمادسازي از زمان آغاز پروژه شروع و تا پايان آن ادامه خواهد داشت.

فاز سوم – تدوين سند برنامه‌ي عمل خوشه : ‌

برنامه‌ي عمل به چشم انداز، استراتژي ها و برنامه هاي عملياتي كوتاه مدت خوشه كه در پايان مطالعه شناختي و سپس مقاطع حداكثر يكساله‌ي بعدي از سوي عامل توسعه‌ي خوشه تدوين و ارائه و تحت عنوان سند برنامه عمل به تأييد شوراي راهبري خوشه مي رسد، گفته مي شود. پس از اتمام دوره‌ي زماني پروژه‌ي توسعه و در خوشه هاي توسعه يافته، انجام اين فرآيند بر عهده‌ي شبكه‌ي فراگير خوشه مي‌باشد.

فاز چهارم - پياده سازي :

اين فاز از فرآيند توسعه كه پس از مطالعه شناختي آغاز و بيشترين زمان پروژه‌ي توسعه را به خود اختصاص مي دهد، شامل اجراي عملياتي همه‌ي ريز پروژه هاي تعريف شده در برنامه‌ي عمل خوشه مي‌باشد. از جمله اين ريز پروژه ها مي توان به انجام پروژه هاي معطوف به توسعه‌ي بازار، ارتقاي سطح تكنولوژيك، بهبود كيفيت، توسعه‌ي منابع انساني، تأمين مواد اوليه و ...، در قالب شبكه هاي ثبت شده و نشده اشاره نمود.

فاز پنجم- خروج عامل توسعه :

در صورت حصول به سطح مناسبي از توسعه يافتگي و خود اتكايي اعضاي خوشه در تعريف و راهبري پروژه هاي مورد نياز خوشه، عامل توسعه به تدريج و طي 4 تا 6 ماه پس از اعلام آن، از خوشه خارج مي شود.