غرفه خانم بیعت فر در سالن 25 نمایشگاه بین المللی فرش تهران و28 نمایشگاه صنایع دستی ایران-تهران

  • غرفه خانم بیعت فر در سالن 25  نمایشگاه بین المللی فرش تهران و28 نمایشگاه صنایع دستی ایران-تهران

  • غرفه خانم بیعت فر در سالن 25  نمایشگاه بین المللی فرش تهران و28 نمایشگاه صنایع دستی ایران-تهران.