بازارچه صنایع دستی یاسوج

 • بازدید مهندس بنام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ومهندس باقری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی .صنایع دستی وگردشگری وبرخی ازمسولان استان ازبازارچه صنایع دستی یاسوج وافتتاح دوکارگاه صنایع دستی 1395/11/21

  بازدید مهندس بنام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ومهندس باقری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی .صنایع دستی وگردشگری وبرخی ازمسولان استان ازبازارچه صنایع دستی یاسوج وافتتاح دوکارگاه صنایع دستی 1395/11/21

 • بازدید مهندس بنام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ومهندس باقری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی .صنایع دستی وگردشگری وبرخی ازمسولان استان ازبازارچه صنایع دستی یاسوج وافتتاح دوکارگاه صنایع دستی 1395/11/21.

  بازدید مهندس بنام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ومهندس باقری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی .صنایع دستی وگردشگری وبرخی ازمسولان استان ازبازارچه صنایع دستی یاسوج وافتتاح دوکارگاه صنایع دستی 1395/11/21

 • بازدید مهندس بنام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ومهندس باقری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی .صنایع دستی وگردشگری وبرخی ازمسولان استان ازبازارچه صنایع دستی یاسوج وافتتاح دوکارگاه صنایع دستی 1395/11/21..

  بازدید مهندس بنام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ومهندس باقری مدیرکل سازمان میراث فرهنگی .صنایع دستی وگردشگری وبرخی ازمسولان استان ازبازارچه صنایع دستی یاسوج وافتتاح دوکارگاه صنایع دستی 1395/11/21.