مطالعه وبررسی بازار وبازارهای هدف خوشه

عنوان طرح: مطالعه وبررسی بازار وبازارهای هدف خوشه

ارائه دهنده:BDSتخصصی

نام خوشه:دستبافته های استان کهگیلویه وبویراحمد

بودجه مورد نیاز:400میلیون ریال  منابع ملی

تاریخ:20/4/1395

آدرس ارائه دهنده:یاسوج فرعی پنج ایت اله کاشانی شماره تلفن 09177415158     

عنوان طرح:مطالعه وبررسی بازارهای هدف خوشه  دستبافته های استان

بیان مساله وضرورت انجام طرح :به منظور افزایش دانش وارتقاسطح کیفی محصولات خوشه وعرضه ان به بازارهای داخلی وخارجی وهمچنین بالا بردن سطح حمایت  نهادها ازتولیدات خوشه ,مطالعه  بازار ضروری می باشد تا ضمن معرفی توان خوشه وفعالیتهای ان موجبات حساس سازی واعتماد سازی بین ذینفعان شده ومنجر به افزایش عرضه تولیدات متناسب با سلایق مشتری گرددو تولید براساس سفارش انجام گیرد.لذابررسی بازاروبازارهای هدف به این مهم کمک می نماید.

کلید واژه ها:خوشه ,توسعه خوشه, ,اعتماد سازی,سرمایه اجتماعی ,تحول در عرضه تولیدات استان  ,شبکه سازی,بازارهدف, تبلیغات وفروش ,بررسی بازار وبازارهای هدف ,اشنایی  بابازاروتوسعه بازار.

شرح خدمات:ازطریق مطالعه بازار به فعالیت عرضه تولیدات خوشه افزوده میشودو طبق سفارش مشتری         محصول تولید می شود,حلقه مفقوده تکمیل میگردد. فروش افزایش می یابد ,کسب درامد اعضای خوشه افزایش می یابد

اهداف وخروجی های واقعی انجام طرح :ارتقاوافزایش سطح کیفی محصول خوشه وعرضه ان ,افزایش حساسیت وبالا بردن سطح اعتماد,افزایش سرمایه اجتماعی,تولید براساس بازار هدف, اشتغالزایی ودرامدزایی خوشه,توسعه بازار وافزایش سطح رفاه اقتصادی افرادجامعه.

ذینفعان طرح: کلیه اعضای خوشه شامل تولیدکننده وبافنده وطراح ورنگرز وریسنده وفروشنده وخریداردستبافته ها ونهاد های پشتیبان

مبلغ پیشنهادی:400میلیون ریال

مدت زمان اجرای طرح پیشنهادی:تیر ماه نود پنج تاخردادماه نودوشش